แบบฝึกหัดชุดเตรียมสอบเข้า ม.1

ชื่อไฟล์ รายละเอียด จำนวนดาวน์โหลด เฉลย
คณิตศาสตร์เตรียมสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 1 แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดเตรียมสอบเข้า ม.1 (ปรนัย 20 ข้อ) 6926  ครั้ง เฉลยชุดที่ 1
คณิตศาสตร์เตรียมสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 2 อัตนัย 10 ข้อ 423 ครั้ง เฉลยชุดที่ 2
คณิตศาสตร์เตรียมสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 3 อัตนัย 10 ข้อ 2815 ครั้ง เฉลยชุดที่ 3
คณิตศาสตร์เตรียมสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 4 อัตนัย 20 ข้อ 2397 ครั้ง เฉลยชุดที่ 4
คณิตศาสตร์เตรียมสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 5 อัตนัย 25 ข้อ 2518 ครั้ง เฉลยชุดที่ 5
คณิตศาสตร์ Pre เข้า ม.1 ร.ร.ลำปางกัลยาณี ปรนัย 40 ข้อ 698 ครั้ง เฉลย Pre ม.1
เตรียมสอบเข้า ม.1 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 6 สาระ 1 แยกตามสาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ จำนวน 20 ข้อ 3148  ครั้ง เฉลย ชุดที่ 6 สาระ 1