คลังข้อสอบ คลังความรู้บ้านครูระ

>
ชั้น
วิชา
รายละเอียด
จำนวน
ดาวน์โหลด
ป. 6
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ บทที่ 5 แบบรูป ตัวชี้วัดที่ 1 : แสดงวิธีคิดและหาคําตอบของปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป (ค 1.2 ป.6/1)
269
ป. 6
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ บทที่ 4 ร้อยละและอัตราส่วน ตัวชี้วัดที่ 11 : แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาอัตราส่วน (ค 1.1 ป.6/11)
346
ป. 6
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ บทที่ 4 ร้อยละและอัตราส่วน สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต ตัวชี้วัดที่ 2 : เขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณ 2 ปริมาณ จากข้อความหรือสถานการณ์ โดยที่ปริมาณแต่ละปริมาณเป็นจำนวนนับ (ค 1.1 ป.6/2)
245
ป. 6
ภาษาไทย
ภาษาไทย ชุดที่ 5 สาระการเรียนรู้ : หลักการใช้ภาษา (ท ๔.๑ ป.๖/๒), (ท ๔.๑ ป.๖/๓), (ท ๔.๑ ป.๖/๖) สาระการเรียนรู้ : การอ่าน (ท ๑.๑ ป.๖/๑)
168
ป. 6
ภาษาไทย
ภาษาไทย ชุดที่ 6. สาระการเรียนรู้ : การอ่าน (ท ๑.๑ ป.๖/๓) , (ท ๑.๑ ป.๖/๔), (ท ๑.๑ ป.๖/๕)
133
ป. 6
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5 สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร (ต 1.3 ป. 6/3) , (ต 1.1 ป. 6/4) , (ต 1.3 ป.6/2)
169
ป. 6
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6 สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร (ต 1.2 ป. 6/5) , สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม (ต 2.1 ป. 6/2)
153
ป. 6
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5 สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ หิน วัฏจักรหิน และซากดึกดำบรรพ์
199
ป. 6
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา ชุดที่ 5 สาระที่ 1: ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม (ส 1.1 ป.6/5) (ส 1.1 ป.6/7)
146
ป. 6
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา ชุดที่ 6 สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ (ส 3.1 ป.6/1) (ส 3.1 ป.6/2) (ส 3.1 ป.6/3)
200
ป. 5
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ บทที่ 3 การนำเสนอข้อมูล (ค 3.1 ป.5/1, ค 3.1 ป.5/2)
427
ป. 5
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ บทที่ 4 บัญญัติไตรยางศ์ (ค 1.1 ป.5/4, ค 1.1 ป.5/2)
290
ป. 5
ภาษาไทย
ภาษาไทย ชุดที่ 5 เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น (ท ๔.๑ ป.๕/๓), คำราชาศัพท์ (ท ๔.๑ ป.๕/๔)
286
ป. 5
ภาษาไทย
ภาษาไทย ชุดที่ 6 การอ่าน (ท ๑.๑ ป.๕/๒), (ท ๑.๑ ป.๕/๔), การฟัง การดู การพูด (ท ๓.๑ ป.๕/๕) การเขียนย่อความ (ท ๒.๑ ป.๕/๔)
122
ป. 5
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5 สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร (ต 1.2 ป. 5/3), (ต 1.2 ป. 5/5),(ต 1.2 ป. 5/2), สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น(ต 3.1 ป. 5/1)
131
ป. 5
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6 สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร (ต 1.2 ป. 5/3), (ต 1.2 ป. 5/1), สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม (ต 2.1 ป. 5/3), สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น (ต 3.1 ป. 5/1)
127
ป. 5
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5 แรงลัพธ์ (ว 2.1 ป 5/1), (ว 2.1 ป 5/2)
215
ป. 5
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 6 แรงลัพธ์ (ต่อ) (ว 2.1 ป 5/3), แรงเสียดทาน (ว 2.1 ป 5/4)
310
ป. 5
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา ชุดที่ 5 พระไตรปิฎก (ส 1.1 ป.5/4), แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและไตรสิกขา และหลักธรรมโอวาท 3 (ส 1.1 ป.5/5)
129
ป. 5
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา ชุดที่ 6 เศรษฐศาสตร์ ปัจจัยการผลิตสินค้า และบริการ (ส 3.1 ป.5/1), เศรษฐกิจพอเพียง (ส 3.1 ป.5/2), สหกรณ์ (ส 3.1 ป.5/3)
123
1   2   3   4       ถัดไป
รวบรวมแบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้ ข้อสอบ คลังความรู้ระดับประถม ข้อสอบหลักสูตรใหม่ ข้อสอบตามตัวชี้วัด


www.krura.net

Hits 8317 Times