คลังข้อสอบ คลังความรู้บ้านครูระ

>
ชั้น
วิชา
รายละเอียด
จำนวน
ดาวน์โหลด
ป. 6
ภาษาไทย
ภาษาไทย ชุดที่ 3 สาระการเรียนรู้ : หลักการใช้ภาษา : วิเคราะห์ชนิดของคําและหน้าที่ของคําในประโยค (ท ๔.๑ ป.๖/๑)
88
ป. 6
ภาษาไทย
ภาษาไทย ชุดที่ 4 สาระการเรียนรู้ : การอ่าน : อ่านเรื่องสั้นๆ โดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน (ท ๑.๑ ป.๖/๓) สาระการเรียนรู้ : การฟัง การดู และการพูด : พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู ท ๓.๑ ป.๖/๑) : ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู ( ท ๓.๑ ป.๖/๒)
71
ป. 5
ภาษาไทย
ภาษาไทย ชุดที่ ๓ สาระการเรียนรู้ : หลักการใข้ภาษา : ระบุชนิดและหน้าที่ขอคำในประโยค (ท ๔.๑ ป.๕/๑) : จําแนกส่วนประกอบของประโยค (ท ๔.๑ ป.๕/๒) สาระการเรียนรู้ : การอ่าน : อธิบายความหมายของคํา ประโยคและข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา (ท ๑.๑ ป.๕/๒)
70
ป. 5
ภาษาไทย
ภาษาไทย ชุดที่ ๔ สาระการเรียนรู้ : การอ่าน : อธิบายความหมายของคํา ประโยคและข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา ( ท ๑.๑ ป.๕/๒) : อธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องที่อ่านอย่างหลากหลาย ( ท ๑.๑ ป.๕/๓) สาระการเรียนรู้ : การฟัง การดู และการพูด : ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู ( ท ๓.๑ ป.๕/๒) : พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ( ท ๓.๑ ป.๕/๑) สาระการเรียนรู้ : วรรณคดีและวรรณกรรม (ท ๕.๑ ป.๑) ( ท ๕.๑ ป.๕/๒)(ท ๕.๑ ป.๕/๓) สาระการเรียนรู้ : การเขียน : เขีย
75
ป. 5
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ , : พูด/เขียน โต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล (ต 1.2 ป.5/1) , : ใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาตและใหคำแนะนำง่าย (ต 1.2 ป.5/2)
98
ป. 6
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร: พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว (ต 1.2 ป.6/4) : พูด / เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน และสิ่งแวดล้อม (ต 1.3 ป.6/1)
91
ป. 5
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 : พูด/ เขียน เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อนครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว (ต1.2 ป. 5/4), : นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและการเขียน, : เขียนภาพ แผนผังและแผนภูมิแสดงข้อมูลต่างๆ ตามที่ฟังหรืออ่าน (ต. 1.3 ป.5/2
80
ป. 6
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น : ค้นคว้า รวบรวมคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งการเรียนรู้และนําเสนอด้วยการพูด/การเขียน (ต 3.1 ป.6/1) สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม : บอกความเหมือน / ความแตกต่างระหว่างการอ่านออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลําดับคําตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ( ต 2.2 ป 6/1)
92
ป. 6
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ บทที่ 2 ระบบย่อยอาหาร : (ว 1.2 ป.6/4), (ว 1.2 ป.6/5)
108
ป. 6
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4 วิทยาศาสตร์กายภาพ บทที่ 1 การแยกสารเนื้อผสม : (ว 2.1 ป.6/1)
89
ป. 5
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์กายภาพ บทที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของสาร : (ว 2.1 ป.5/1), (ว 2.1 ป.5/3), (ว 2.1 ป.5/4)
83
ป. 5
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หน่วยที่ 5 บทที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต : (ว 1.3 ป.5/1), (ว 1.3 ป.5/2)
93
ป. 6
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา ชุดที่ 3 สาระที่ 1 : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม : (ส 1.1 ป.6/4)
76
ป. 5
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา ชุดที่ 3 สาระที่ 1 : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม : ( ส 1.1 ป.5/2 ), ( ส 1.1 ป.5/3)
66
ป. 5
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา ชุดที่ 4 สาระที่ 2 : หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต : (ส 2.2 ป.5/1), (ส 2.2 ป.5/2), ( ส 2.2 ป.5/3 )
76
ป. 6
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา ชุดที่ 4 สาระที่ 2 : หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต : (ส 2.1 ป.6/5 ), ( ส 2.2 ป.6/1), (ส 2.2 ป.6/2), (ส 2.2 ป.6/3 )
73
ป. 5
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ บทที่ 1 เศษส่วน ชุดที่ 1 + เฉลย สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต : ค 1.1 ป.5/3, : ค 1.1 ป.5/4
117
ป. 5
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ บทที่ 1 เศษส่วน ชุดที่ 2 + เฉลย สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต : ค 1.1 ป.5/4, : ค 1.1 ป.5/5
116
ป. 5
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ บทที่ 2 ทศนิยม ชุดที่ 1
156
ป. 5
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ บทที่ 2 ทศนิยม ชุดที่ 2
162
ก่อนหน้า     1   2   3   4       ถัดไป
รวบรวมแบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้ ข้อสอบ คลังความรู้ระดับประถม ข้อสอบหลักสูตรใหม่ ข้อสอบตามตัวชี้วัด


www.krura.net

Hits 5727 Times