คลังข้อสอบ คลังความรู้บ้านครูระ

>
ชั้น
วิชา
รายละเอียด
จำนวน
ดาวน์โหลด
ป. 5
ภาษาไทย
ภาษาไทย ชุดที่ 1 สาระการเรียนรู้ : หลักการใช้ภาษา (ท ๔.๑ ป.๕/๑ ), (ท.๔.๑ ป.๕/๒)
85
ป. 5
ภาษาไทย
ภาษาไทย ชุดที่ 2 สาระการเรียนรู้ : การอ่าน (ท ๑.๑ ป.๕/๒) , สาระการเรียนรู้ : การฟัง การดู และการพูด ( ท ๓.๑ ป.๕/๒) , (ท ๓.๑ ป.๕/๑) สาระการเรียนรู้ : วรรณคดีและวรรณกรรม ( ท ๕.๑ ป.๕/๑ ), (ท ๕.๑ ป.๕/๒ ), (ท ๕.๑ ป.๕/๓ ) สาระการเรียนรู้ : การเขียน (ท ๒.๑ ป.๕/๒), (ท ๒.๑ ป.๕/๔), ( ท ๒.๑ ป.๕/๑)
103
ป. 5
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร (ต 1.1 ป.5/1), (ต.1.1 ป.5/2)
113
ป. 5
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 ภาษาเพื่อการสื่อสาร (ต.1.1 ป.5/3), (ต.1.1 ป.5/4)
99
ป. 5
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 + เฉลย สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ : ว 1.1 ป.5/1, : ว 1.1 ป.5/2
111
ป. 5
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2 + เฉลย สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ : ว 1.1 ป.5/3, : ว 1.1 ป.5/4
129
ป. 5
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา ชุดที่ 1 สาระที่ 1: ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม (ส 1.1 ป.5/1), สาระที่ 2 : หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต (ส 2.1 ป.5/2)
78
ป. 5
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา ชุดที่ 2 สาระที่ 2: หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต (ส 2.1 ป.5/1), (ส. 2.1 ป.5/3)
80
ป. 6
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ บทที่ 1 ห.ร.ม (1) + เฉลย : (ค 1.1 ป.6/4), : (ค 1.1 ป.6/5)
164
ป. 6
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ บทที่ 1 ห.ร.ม (2) ป.6 + เฉลย : (ค 1.1 ป.6/6)
177
ป. 6
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ บทที่ 2 เศษส่วน ป.6 (ค 1.1 ป.6/1), (ค 1.2 ป.6/1), (ค 1.1 ป.6/8)
180
ป. 6
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ บทที่ 3 ทศนิยม ป.6 (ค 1.1 ป.6/9), (ค 1.1 ป.6/10)
111
ป. 6
ภาษาไทย
ภาษาไทย ชุดที่ 1 ป.6 เฉลย สาระการเรียนรู้ : หลักการใช้ภาษา ( ท ๔.๑ ป.๖/๑ ), (ท.๔.๑ ป.๕/๒), สาระการเรียนรู้ : การอ่าน : ( ท ๑.๑ ป.๖/๒ )
143
ป. 6
ภาษาไทย
ภาษาไทย ชุดที่ 2 ป.6 เฉลย สาระการเรียนรู้ : การอ่าน (ท ๑.๑ ป.๖/๓), สาระการเรียนรู้ : การฟัง การดู และการพูด ( ท ๓.๑ ป.๖/๒), ( ท ๓.๑ ป.๖/๑ ) สาระการเรียนรู้ : วรรณคดีและวรรณกรรม (ที่ ๕.๑ ป.๖/๑), (ท ๕.๑ ป.๖/๓), สาระการเรียนรู้ : การเขียน (ท ๒.๑ ป.๖/๒ ), ( ท ๒.๑ ป.๖/๔)
147
ป. 6
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 ป.6 เฉลย สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร (ต 1.1 ป.6/1), (ต.1.2 ป.6/2)
107
ป. 6
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 ป.6 เฉลย สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร (ต 1.1 ป.6/3), (ต.1.2 ป.6/3)
118
ป. 6
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ : บทที่ 1 สารอาหาร : (ว 1.2 ป 6/1)
135
ป. 6
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ : บทที่ 1 สารอาหาร : (ว 1.2 ป 6/2), (ว 1.2 ป 6/3)
125
ป. 6
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา ชุดที่ 1 + เฉลย สาระที่ 1: ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ( ส 1.1 ป.6/1), ( ส 1.1 ป.6/2 ) , (ส 1.1 ป.6/3)
95
ป. 6
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา ชุดที่ 2 + เฉลย สาระที่ 2: หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต (ส 2.1 ป.6/1), (ส 2.1 ป.6/2 ), ( ส 2.1 ป.6/3), (ส 2.1 ป.6/4 )
108
ก่อนหน้า     1   2   3   4       ถัดไป
รวบรวมแบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้ ข้อสอบ คลังความรู้ระดับประถม ข้อสอบหลักสูตรใหม่ ข้อสอบตามตัวชี้วัด


www.krura.net

Hits 5726 Times